Określanie ilości pasz

Aby obliczyć prawidłowe ilości pasz dla zwierząt, Nedap Velos musi znać całkowitą ilość paszy na 24 godziny. Tę należy określić dla danych typów paszy w karcie planu karmienia Ilości pasz. Istnieją trzy możliwości określenia ilości paszy:

W planie karmienia można zdefiniować tylko jedną z ilości (stałą, opartą na dacie urodzenia lub opartą na laktacji). Jeśli konieczne jest określenie więcej ilości paszy, dodaj nowy plan karmienia. Patrz Dodaj nowy plan karmienia.

Stała ilość

Stała ilość jest przydzielana według planu statycznego; jest to jedyna ilość, która nie wymaga żadnych danych kalendarzowych dotyczących krów. Można ją wykorzystać, gdy np. dana krowa choruje lub zawsze chcesz karmić krowy w taki sam sposób. Ilość ta będzie zwiększana stopniowo, w zależności od limitów planu karmienia – patrz Określanie limitów.

 1. W planie karmienia wybierz kartę Ilości paszy.

 2. W polu Typ zaznacz Ilości stałe.

 3. Uzupełnij całkowitą ilość paszy, którą chcesz podawać (w kg).

 4. Kliknij OK.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Example%20Feed%20amounts%20-%20Fixed%20amount_2646.png

Przykładowy plan karmienia oparty na ilościach stałych

Data urodzenia

Ilość paszy oparta na dacie urodzenia do obliczenia ilości, która będzie podawana krowom, wykorzystuje daty urodzenia krów. Dla cieląt i jałówek dobrze jest, gdy ilość paszy jest stopniowo zwiększana. Początek krzywej karmienia, dzień 0, oznacza datę urodzenia krowy. Krzywa karmienia wykorzystuje faktyczną datę urodzenia z kalendarza danej krowy; upewnij się zatem, że ta data jest uzupełniona.

 1. W planie karmienia wybierz kartę Ilości paszy.

 2. W polu Typ wybierz Data urodzenia.

 3. Uzupełnij dni na krzywej oraz odpowiadające im ilości paszy w kilogramach. Każdy dzień na krzywej jest punktem, w którym ilość paszy jest zwiększana lub zmniejszana.

 4. Aby dodać więcej wierszy, kliknij Dodaj. Możesz dodać tyle wierszy, ile tylko chcesz.

  Zawsze wykorzystuj co najmniej 2 wiersze, aby mieć pewność, że ilość paszy można obliczyć prawidłowo.


 5. Kliknij OK.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Example%20Feed%20amounts%20-%20Birth%20date_2647.png

Przykład planu karmienia opartego na datach urodzenia

Laktacja

Ilość paszy oparta na cyklu laktacji do obliczania ilości paszy wykorzystuje wiele punktów w cyklu laktacji krów. Nedap Velos definiuje trzy okresy:

Jeśli licencja Nedap Velos obejmuje także dojenie, można skorzystać z dodatkowej tabeli karmienia opartego na dojeniu, by dostosować ilości karmy w zależności od udoju.

Przed wycieleniem

 1. W polu Typ wybierz Laktacja.

 2. Aby dodać wiersz Przed wycieleniem, kliknij Dodaj.

 3. Uzupełnij ilość paszy dla typu, który chcesz podawać od spodziewanej daty wycielenia (dnia 0).

 4. Jeśli chcesz określić ilość paszy na daną liczbę dni przed oczekiwaną datą wycielenia (czyli od dnia -1 do dnia -x), kliknij Dodaj, aby dodać wiersz.

 5. Uzupełnij liczbę dni w okresie, a następnie ilość paszy dla danego typu. Wykres zacznie pokazywać przebieg krzywej karmienia.

 6. Przy definiowaniu okresu „Przed wycieleniem” możesz dodać dowolną liczbę wierszy.

Po wycieleniu

 1. Kliknij Dodaj, aby dodać wiersz „0”. „Dzień 0” oznacza faktyczną datę wycielenia.

 2. Wpisz tę samą ilość co przy dniu Do wycielenia.

 3. Aby dodać więcej wierszy do okresu „Po wycieleniu”, kliknij Dodaj. Możesz dodać dowolną liczbę wierszy. Po uzupełnieniu każdego wiersza wykres zmieni się i obliczy ilość paszy.

Przed zasuszeniem

 1. Aby dodać wiersz ilość paszy jak w poprzednich dniach, kliknij Dodaj.

 2. Uzupełnij, do którego dnia przed zasuszeniem chcesz podawać tę samą ilość paszy. Krowa będzie dostawać ilość paszy odpowiadającą tej z ostatniego dnia dla okresu „Po wycieleniu” do wybranego dnia.

 3. Kliknij Dodaj, aby dodać wiersze i określić ilości paszy dla okresu przed zasuszeniem. Możesz dodać dowolną liczbę rzędów.

  Ostatni wiersz powinien zawsze zawierać zmniejszoną ilość paszy. Uzupełnij dzień, w którym należy zaprzestać karmienia krów, a jako ilość wpisz 0,0 kg. Wykres będzie stopniowo zmniejszał ilość paszy.


 4. Jeśli licencja nie obejmuje dojenia, kliknij OK, by zapisać plan karmienia.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Example%20Feed%20amounts%20-%20Lactation%20without%20milk%20feed%20table_2651.png

Przykładowy plan karmienia oparty na cyklu laktacji

Tabela karmienia przy udoju

Jeśli licencja Nedap Velos obejmuje dojenie, a Ty korzystasz z elektronicznych urządzeń do pomiaru udoju, ilość paszy można dostosować w zależności od wartości udoju. Aby to umożliwić, należy zdefiniować tabelę karmienia przy udoju. Tabela karmienia przy udoju automatycznie dostosowuje ilość paszy dla danej krowy w zależności od udoju. Do obliczenia korekty Velos wykorzystuje średni udój dla danej krowy z ostatnich 10 dni.

 1. W polu Start wybierz moment rozpoczęcia dla tabeli. Zawsze będzie to jeden z dni okresu „Po wycieleniu”.

 2. Aby dodać wiersz do tabeli, kliknij Dodaj.

 3. W pierwszej kolumnie Mleko wpisz udój w kilogramach, dla którego ma być korygowana ilość paszy.

 4. W drugiej kolumnie uzupełnij ilość paszy (kg), którą należy podać, gdy osiągnięta zostanie określona wartość udoju.

  W normalnych warunkach krowy będą karmione w zależności od ilości paszy wynikających z krzywej laktacji. Ilości paszy będą korygowane jedynie wtedy, gdy ilość paszy w tabeli karmienia przy dojeniu będzie wyższa niż krzywa laktacji. Ilość paszy nigdy nie będzie wyższa od limitów zdefiniowanych w planie karmienia – patrz Określanie limitów.


 5. Podczas definiowania tabeli karmienia przy dojeniu możesz dodać dowolną liczbę rzędów.

 6. Kliknij OK, aby zapisać plan karmienia.

https://velos-online-help.azurewebsites.net/pl-PL/cows-webhelp/images/Example%20Feed%20amounts%20-%20Lactation%20with%20milk%20feed%20table_2652.png

Przykładowy plan karmienia z tabelą karmienia przy dojeniu oparty na cyklu laktacji